Νομοθεσία

  • Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για την εφαρμογή των δράσεων 3.1 «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων» και 3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας», στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος για τη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για τα έτη 2014−2016. ΚΥΑ 956/60312/8.5.2014 (ΦΕΚ Β” 1243)
  • Καθεστώς ενίσχυσης στο πλαίσιο της Δράσης 1.1 «Αγορά και εγκατάσταση ηλεκτροφόρου περίφραξης» του Μέτρου 216 «Στήριξη για μη παραγωγικές επενδύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007−2013. ΚΥΑ αριθμ. 8512/15-4-2013 (ΦΕΚ 1060 Β΄)
  • Έκδοση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας μελισσοκομείων. Αριθμ. 205281/4210/15-11-2010
  • Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1 Αγρονομικής Διάταξης «Ασφάλεια και Προστασία του αγροτικού περιβάλλοντος και της πρόληψης αγροτικών αδικημάτων». Αριθμ.1011/4/3στ/22-4-2009 Απόφαση
  • Απάντηση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων σε ερώτημα στην Βουλή. Αριθμ. 1274/20-6-2007 έγγραφο
  • Τοποθέτηση μελισσοσμηνών σε Δημόσιες, Δημοτικές, Κοινοτικές εκτάσεις. Έγγραφο 234791/16.5.2003
  • Εμβαδόν δασικών εκτάσεων για την εγκατάσταση μελισσοκομείων. Υ.Α. 160252/1989/26-3-1985
  • Αρθρο 13  του ν.1734/87 (ΦΕΚ 189 Α) Βοσκότοποι και ρύθμιση ζητημάτων σχετικά με κτηνοτροφική αποκατάσταση και με άλλες παραχωρήσεις καθώς θεμάτων που αφορούν δασικές εκτάσεις
  • Περί χορηγήσεως άδειας εγκαταστάσεως ποιμνιοστασίων, πτηνοτροφείων ή άλλων συναφών εγκαταστάσεων ως και μελισσσοκομείων εντός δημοσίων δασών και δασικών εκτάσεων. Π.Δ. 190/81 (ΦΕΚ 54/Α/4-3-1981).
  • Νόμος 4856/1930 (ΦΕΚ 316/Α/16-09-1930) «Περί μέτρων προς ενίσχυση της γεωργικής παραγωγής και ειδικών κλάδων αυτής»